Company Introduction

HWANGKUM STEEL AND TECHNOLORY, the company creating a non-rusting environment.
DANGJIN FACTORY
13, Bugokgongdan 4-gil, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

AREA IN CHARGEDANGJIN

TEL041) 356 7850

FAX041) 356 7852